×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 147

Responsable comunicación da Federación Galega de Taekwondo

Circular número: 23/09

Destinatario: Clubes federados

Asunto: EXAME DE CINTOS NEGROS ATA 5º DAN


CIRCULAR Nº 23/2009

 

ASUNTO: EXAME DE CINTO NEGRO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Dan e 1º e 2º PUM.

DESTINATARIOS: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS.

 

1.DATA: Sábado, 21 de Novembro de 2009.

2.LUGAR: Sala Multiusos do Pavillón da Mina – VIGO.

3. HORARIO: - De 09.00 a 14.00 e de 15.00 a 20.00 horas.

4.INSCRICIÓNS: na FGT ata as 13.00 h. do día 6 de Novembro de 2009, con TODA A DOCUMENTACIÓN e o xustificante bancario de ingreso coa súa correspondente folla oficial de liquidación. AS INSCRICIÓNS QUE CHEGUEN FORA DE PRAZO NON SERÁN ACEPTADAS.

5.CUOTAS DO EXAME:

a) PRIMEIRO DAN: 93 euros

b) SEGUNDO DAN: 128 euros

c) TERCEIRO DAN: 152 euros

d) CUARTO DAN: 174 euros

e) QUINTO DAN: 290 euros

f) PRIMEIRO PUM: 69 euros

g) SEGUNDO PUM: 69 euros

 

Por acordo da Asamblea Xeral da Federación Española de Taekwondo non é obrigatorio o pago do DAN Internacional (WTF), aínda que SI o é para participar en actividades INTERNACIONAIS da WTF.

6.REQUERIMENTOS E DOCUMENTACIÓN

6.1.PARA TODALAS CATEGORIAS:

• Impreso oficial de inscrición en actividades nacionais (DEBERÁ CUBRIRSE INTEGRAMENTE, SEN DEIXAR NINGÚN CAMPO SEN CUBRIR – DEVOLVERANSE Ó CLUB OS QUE NON ESTÉN CORRECTOS).

• Fotocopia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia

• Orixinal do carnet de competición totalmente CUBERTO POLO CLUBE – SE PROCEDE. (Descagar de www.taekwondogalego.com - IMPRESOS).

• Fotocopia do resguardo bancario de ingreso da cuota correspondente.

• Folla oficial de liquidación de clube.

• Autorización paterna ós menores de 18 anos

 

6.2.PRIMEIRO DAN (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE):

• Fotocopia do carné de grao de MARRÓN.

• Quince anos cumpridos o dia do exame

• Fotocopias das licencias federativas dos anos 06, 07, 08 e 09 ou catro alternas máis a do 2009.

• Levar como mínimo doce meses de cinto marrón

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Xuiz Cronometrador

 

6.3.SEGUNDO DAN:

• Dezaseis anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas do 08 e 09, ou de dúas alternas despois de ter obtido o dan anterior mais o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo un ano de primeiro dan

• Fotocopia do carnet ou título de 1er.DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Rexional

6.4.TERCEIRO DAN:

• Dezaoito anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas dos anos 07, 08 e 09 ou de tres alternas despois do dan anterior máis o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo dous anos de segundo dan

• Fotocopia do carnet ou titulo do 2º DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Nacional.

6.5.CUARTO DAN:

• Vinteiún anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas dos anos 06, 07, 08 e 09 ou de catro alternas despois do dan anterior máis o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo tres anos de terceiro dan

• Fotocopia do carnet ou titulo do 3er.DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Nacional.

6.6.QUINTO DAN:

• Vintecinco anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas dos anos 05, 06, 07, 08 e 09 ou de cinco alternas despois do dan anterior máis o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo catro anos de cuarto dan

• Fotocopia do carnet ou título do 4º DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Nacional

6.7.PRIMEIRO PUM: (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE).

• Dez anos cumpridos e ser menor de quince

• Fotocopias compulsadas das licencias federativas dos anos 05, 06, 07, 08 e 09 ou seis alternas máis o actual do ano 2009.

• Fotocopias compulsadas de TODOS os carnets de grao ata marrón (tamén dos medios graos)

• Levar doce meses como mínimo de cinto marrón.

6.8.SEGUNDO PUM:

• Doce anos cumpridos e ser menor de quince

• Fotocopia do carnet ou título de primeiro pum

• Fotocopias das licencias federativas dos anos 08 e 09.

• Levar un ano como mínimo de primeiro pum

 

NOTAS IMPORTANTES:

1. Non se aceptará a inscrición de ningún aspirante se o clube non está ó corrente das súas cuotas e reafiliado no ano 2009.

2. O exame realizarase polo regulamento que actualmente está en vigor e que pode consultarne na web oficial desta FGT.

3. A aqueles aspirantes que non aporten correctamente TODA a documentación solicitada, dentro do prazo, anularáselles o exame, segundo consta no Regulamento Nacional.

4. Aqueles aspirantes que necesiten algún documento deberán solicitalo coa ANTELACIÓN suficiente. Os que estean pendentes de recibir algún documento (arbitraxe, DAN, Colexiacións, etc) deberán comunicá-lo por escrito.

5. O apartado de combate realizarase unha vez acabada parte técnica de todo-los aspirantes, podendo modificarse segundo necesidades de organización.

6. Co fin de axilizar a revisión das documentacións, ante a posibilidade da existéncia de moitas inscricións e haxa que nomear dous tribunais de exame, e en benefício de todos, prégase aos aspirantes efectuen as súas inscricións coa suficiente antelación. As compulsas de documentos que obren en poder desta FGT, farase neste organismo directamente.

7. En caso de que non haxa suficientes inscricións poderase suspender a actividade.

8. No impreso de inscrición figuran 6 casiñas onde se deben anotar os NÚMEROS DE LICENCIAS E DATAS DE EXPEDICIÓN DAS MESMAS - OBRIGATORIO, cumpliendo este requerimento rigorosamente, non sería necesario enviar fotocopia das licencias (MANDAR UNHA ÚNICA COPIA DA TARXETA). En caso de non ser certos os dados cubertos no impreso de inscrición, o exame sería anulado pola FET perdendo tódolos dereitos.

9. O EXAME DE 1º PUM E 1º DAN PODERÁ REALIZARSE NO MESMO CLUBE COA SINATURA DUN ADESTRADOR NACIONAL COMO TRIBUNAL DE EXAME. Mantéñense tanto as esixencias documentais como as cuotas establecidas. O único que varia é que antes era preciso un tribunal e un membro federativo e agora co Adestrador Nacional é suficiente. No referinte á documentación a apresentar a esta FGT e á FET así coma os requerimentos a cumprir seguirán sendo os mesmos.

 

A Coruña, 22 de Outubro de 2009.

Domingo, 24 Enero 2010 15:15

22/2009 CAMPIONATO INFANTIL DE COMBATE

Circular número: 22/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CAMPIONATO INFANTIL DE COMBATE


IV CAMPIONATO GALEGO INFANTIL DE COMBATE – XUNTA DE GALICIA - ANO 2009

 

DESTINATARIO: CLUBES AFILIADOS.

 

DATA: SÁBADO 17 OUTUBRO 2009.

 

LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE REIBON.

(ó lado do colexio). A XUNQUEIRA, S/N. 36950 – MOAÑA.

 

HORARIOS: A PARTIRES DAS 10.00 HORAS.

REUNIÒN ÁRBITROS: ÁS 09.00 HORAS.

 

 

COMPETICIÓN

 

GRAO MÍNIMO: AMARELO.

 

INSCRIPCIÓN: DEBERASÈ FACER NA FGT ANTES DAS 13.00 HORAS DO DIA 1 DE OUTUBRO CUBRINDO A FOLLA INSCRIPCION CON TODO-LOS DATOS.

ADXUNTAR AUTORIZACIÓN PATERNA E CERTIFICACIÓN DE ESTAR EN CONDICIÓNS PSICOFISICAS. (USAR NOVO IMPRESO DA WEB).

 

PARTICIPACIÓN:

PODERÀN PARTICIPAR TÒDOLOS CLUBES AFILIADOS A FGT QUE ESTEAN Ò CORRENTE DOS PAGOS. PRESENTANDO CADA CLUBE OU EQUIPO 2 DEPORTISTAS POR CADA GRUPO DE IDADE E PESO TANTO EN CATEGORÍA MASCULINA COMA NA FEMININA. A PARTICIPACIÓN SERÀ INDIVIDUAL.

 

REGULAMENTO:

APLICARASE O REGULAMENTO WTF DE COMPETICIÓN COAS SEGUINTES MODIFICACIÒNS:

 

1. HABERÀ UN ÀRBITRO RESPONSABLE DO CORRECTO DESENVOLVEMENTO E QUE VIXIARÀ A SEGURIDADE DOS DEPORTISTAS, IRA MARCANDO OS PUNTOS COA MAN SEGÚN A QUEN CORRESPONDA (ÀRBITRO CENTRAL).

 

2. HABERÀ UN SEGUNDO ÀRBITRO QUE FARÀ ESPELLO CO PRIMEIRO E QUE SE ENCARGARÀ DE PUNTUAR E DE LEVAR O CONTROL TOTAL DA PUNTUACIÓN.

 

3. VIXIARASE ESPECIALMENTE A SEGURIDADE DOS DEPORTISTAS, TENDO POTESTADE O

ÀRBITRO CENTRAL PARA PARAR O COMBATE EN CALQUERA MOMENTO.

 

PROTECCIÓNS:

SERAN OBRIGATORÌAS TÒDALAS PROTECCIÒNS REGULAMENTARIAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

PESOS:

Grupo A – Ano Nacemento 96/97 Grupo B – Ano Nacemento 98/99

 

DEBERASE INDICAR O PESO REAL DO DEPORTISTA EN CADA INSCRICIÓN.

 

IMPORTANTE:

 

• DEBERASE CUBRIR NA INSCRIPCIÓN O PESO ACTUAL DO NENO.

 

• NON PODERÁN PARTICIPAR OS DEPORTISTAS QUE OBTIVERAN UN OURO EN CAMPIONATOS AUTONÓMICOS DE COMBATE, NIN MEDALLISTAS NACIONAIS (Campionatos de España e Open de España).

 

• NON ESTÁ PERMITIDO GOLPEAR NA CARA.

 

• O GRUPO “A” PARTICIPA COAS NORMAS DE ARBITRAXE DA CATEGORÍA CADETE.

 

EN CASO DE HABER DEPORTISTAS QUE NON SE AXUSTEN ÀS CATEGORÍAS DE PESO DO SEU GRUPO, INSCRIBIRANSE ÚNICAMENTE CO PESO REAL PARA A FORMACIÓN DUN NOVO GRUPO POR PARTE DOS DIRECTORES DE ARBITRAXE E COMBATE.

 

ORGANIZACIÓN

 

1.1. ORGANIZA: Club Patiño de Moaña, por delegación da Federación Galega de Taekwondo.

PESAXE: MEDIA HORA ANTES DO COMEZO DA COMPETICIÓN.

1.2. SORTEO: Realizarao a Directora Rexional de Arbitraxe o día anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a: Dna. María Bautista Maestre, ó email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

1.3. XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase unha hora antes do inicio da competición no pavillón, TODO-LOS ÁRBITROS DEBERÁN ASISTIR A ESTA XUNTANZA, POR PARTE DO PAGO CORRESPONDE Á MESMA.

1.4. COMEZO DA COMPETICIÓN: A partires das 10.00 horas.

 

 

 

Para aclaración de dúbidas contactar con Don José A. Torres no teléfono 639212674.

 

Prégase avisen das baixas antes do martes 13/10/2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAMACIÓNS:

 

1.5. COMITÉ DE COMPETICIÓN: Estará formado por:

Presidente: Dna. María Bautista Maestre.

Vocais: D.José Ángel Torres Taboada, D. Miguel Patiño Nogueira e dous máis que serán escollidos por sorteo o día da competición, ademáis do árbitro de mesa do tapiz no que se produza a reclamación.

1.6. RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas que figuran no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor. Deberán facerse sempre por escrito, no impreso correspondiente e asinadas polo delegado oficial do club.

Ao entregar a reclamación, abonarase unha cuota de trinta euros (30 Euros), dos que se entregará o correspondiente recibo. No caso de que a reclamación sexa considerada, devovelrase o importe.

1.7. Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao club en todo-los actos do campeonato. Os adestradores, co fin de dar unha boa imaxe do noso desporte, deberán vestir correctamente, a ser posible con chándal, e, en todo caso , con calzado desportivo, para evitar problemas co servicio de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo incumprimento das normas que figuran nesta circular ou da lexislación vixente.

 

 

A Coruña, 11 de Setembro de 2009.

Circular número: 21/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: TROFEO CAIXANOVA - COPA DEPUTACIÓN

Volver

CIRCULAR Nº 21/2009

 

ASUNTO: COPA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE TAEKWONDO

Fases Provinciais - Infantís e Adultos

TORNEO CAIXANOVA DE TÉCNICA

 

DESTINATARIO: TÓDOLOS CLUBES E XIMNASIOS.

 

 

Pola presente convócase a tódolos clubes das provincias para a celebración da COPA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE TAEKWONDO Categorías Infantil e Adultos.

 

A competición desenvolverase seguindo a normativa aprobada en Asamblea Xeral de 13 de febreiro de 1999, incluíndo a non limitación de participantes. Están vixentes as modificacións aprobadas na Asamblea Xeral de febreiro de 2003:

• Non haberá nas fases provinciais entrega de medallas, sustituíndose éstas por un agasallo da FGT a todo-los participantes.

• Os tres primeiros clasificados de cada categoría quedarán clasificados para a Fase Rexional. No caso de renuncia correrase o posto ó seguinte clasificado.

• Non haberá cómputo de clasificados por clubes, por ser esta unha competición de carácter individual e de promoción do Taekwondo entre os nosos afiliados.

 

Ademais teranse en conta as modificacións aprobadas en reunión da Asamblea Xeral do 7 de febreiro de 2004.

 

• Tanto nas categorías de adultos coma na infantil (A, B, C, D, ...) haberá unha subcategoría a maiores para que participen os medallistas en Campionatos Galegos segundo a categoría de idade da que pertenzan. A participación nestas categorías será individual, ó igual que ans demais.

• Nas categorías “D” e “E” infantís participarán por separado nenos e nenas.

 

Poderán participar tódolos deportistas federados pertencentes a clubes dados de alta e que estean ó corrente das súas obrigas coa Federación Galega de Taekwondo.

 

Os organizadores das fases provinciais deberán de comunica-los resultados da competición no luns seguinte á competición á FGT e ó organizador da fase autonómica. A omisión de ditas comunicacións implicará a imposibilidade de participar na COPA XUNTA DE GALICIA DE TÉCNICA-TROFEO PESCANOVA.

 

 

As inscripcións deberán de ser enviadas (vía EMAIL ANTES DO VENRES 25 DE SETEMBRO) Ó CLUBE ORGANIZADOR DE CADA PROVINCIA nas correspondentes follas de inscrición (descargar de www.taekwondogalego.com ) e ter entrada nas datas sinaladas.

 

 

 

 

 

 

Este evento CELEBRARASE o SÁBADO DÍA 10 DE OUTUBRO (agás Ourense que o celebra o 24/10/2009), por provincias según os seguintes datos:

 

o PROVINCIA DE A CORUÑA – Polideportivo Municipal de CESURAS.

Ximnasio Kwon

Don Rubén Taboada García. Ronda de Outeiro, 190, 2º Dcha. – 15007 A CORUÑA T: 600311288

@: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

o PROVINCIA DE LUGO – XA CELEBRADA.

 

o PROVINCIA DE OURENSE – Pavillón PACO PAZ (Pacito).

Ximnasio Couto

Juan de Anges, 4, Baixo. O Couto - 32002 OURENSE T: 988254774

@: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

 

 

 

o PROVINCIA DE PONTEVEDRA – Pavillón Municipal de REIBÓN,

Ximnasio Hebe

Fragata Villa de Madrid, 13, Bajo - 36950 MOAÑA T: 986315497

@: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

As edades para participar na Copa Deputación serán:

 

Categoría Infantil:

• Cat. A Nacidos no 2003 e sucesivos

• Cat. B Nacidos no 01 e 02

• Cat. C Nacidos no 99 e 00

• Cat. D Nacidos no 97 e 98

• Cat. E. Nacidos no 95 e 96

(Categorías “D” e “E” separados Masculino e Feminino)

 

Categoría Adultos:

• Cat. A Nacidos do 92 ó 94

• Cat. B Nacidos do 79 ó 91

• Cat. C. Nacidos do 69 ó 78

• Cat. D. Nacidos no 68 e anteriores.

 

 

Para calquera consulta relativa a este evento, poñerse en contacto con D. Miguel Meilán Cabaleiro, Director Técnico da FGT. Teléfono: 620550900.

 

A Coruña, 8 de Setembro de 2008

Circular número: 20/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSO PREPARACIÓN EXAME CINTOS NEGROS


CIRCULAR 20/2009

 

 

ASUNTO: CURSO DE PREPARACIÓN DO EXAME DE CINTURÓN NEGRO.

 

DESTINATARIO: DEPORTISTAS QUE ASPIREN Ó CINTO NEGRO E PUM.

 

LUGAR: Centro Galego de Tecnificación Deportiva - Pontevedra.

 

DATA: Sábado, 24 Outubro 2009.

 

HORA: De 10.00 a 13.00 horas.

 

 

PROFESORADO: Don Miguel Meilán Cabaleiro.

 

CUOTA DO CURSO: Gratuita.

 

DOCUMENTACIÓN: Folla de INSCRICIÓN EN ACTIVIDADES NACIONAIS (descargar de www.taekwondogalego.com ) debidamente cumplimentada. Os inscritos deberán ter licencia do ano 2009.

 

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN: Na Federación Galega de Taekwondo, antes das

13.00 horas do día 14 de outubro de 2009.

 

MATERIAL: Útiles de escritorio, dóbok, ti e zapatillas.

 

TEMARIO: Regulamento do exame de Cinto Negro e Pum.

Criterios de valoración e metodoloxía.

 

NOTA: En caso de non haber inscricións suficientes, anularase o seminario.

 

A Coruña, 7 de Setembro de 2009.

Domingo, 24 Enero 2010 15:12

19/2009 CURSO DE ARBITRAXE

Circular número: 19/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSO DE ARBITRAXE


CIRCULAR Nº 19/2009

 

DESTINATARIO: Todo-los Clubes e Ximnasios.

 

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAXE ATA NACIONAL.

 

DATA: Sábado, 3 de Outubro de 2009.

 

LUGAR: CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA – PONTEVEDRA.

 

HORARIOS: De 09.30 a 14.00 e de 15.30 a 20.30 horas.

 

INSCRICIÓNS: Na Federación Galega de Taekwondo, NA FOLLA DE ACTIVIDADES NACIONAIS COA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. Deberán estar en posesión da FGT antes das 13.00 horas do día 18 de setembro de 2009. Á documentación acompañarase folla de liquidación e comprobante do pago das correspondentes cuotas (TODO XUNTO, NON ADMITIREMOS DOCUMENTACIÓNS “A PRAZOS”).

 

CUOTAS DO CURSO:

 

• Xuiz Cronometrador.…………………….. 52,00 Euros

• Árbitro Rexional …………………….…… 87,00 Euros

• Árbitro Nacional ……………………….… 145,00 Euros

• Reciclaxe:

Árbitros, Monitores e Adestradores COLEXIADOS --------- GRATIS

NON COLEXIADOS ----- 20 Euros

 

 

TEMPOS DE PERMANENCIA E GRAOS:

 

Para Xuiz Cronometrador: Grao mínimo cinto MARRÓN.-Idade 14 anos cumplidos.

 

Para Árbitro Rexional: Grao mínimo Cinto Negro 1º DAN.-Un ano de xuiz cronometrador, colexiación actual como xuiz cronometrador.

 

Para Árbitro Nacional: Grao mínimo Cinto Negro 2º DAN.-Un ano de árbitro rexional (ou Interrexional)- (Aprobado en Asamblea Xeral da FET de data 11/06/2008), colexiación actual como árbitro rexional.

 

DOCUMENTACIÓN: A documentación a presentar é a seguinte:

 

Para Xuiz Cronometrador

- Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada.

- Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia, compulsados.

- Fotocópias do CARNÉ MARRON (NON SE PRECISAN OS ANTERIORES).

- Autorización paterna ós menores de 18 anos.

- Ter licencia federativa do presente ano 2009 (INDICAR O Nº NON É PRECIOSO MANDAR COPIA).

- Vº Bº do Presidente da Federación Territorial.

 

 

 

 

 

 

 

Para Árbitro Rexional

- Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada.

- Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia, compulsadas.

- Fotocópia do carnet ou título de 1º DAN.

- Fotocópia do carnet ou título de xuiz cronometrador.

- Fotocópia do carnet de colexiación en vigor de xuiz cronometrador.

- Ter licencia federativa do ano 2009 (INDICAR O Nº NON É PRECIOSO MANDAR COPIA).

- Autorización paterna os menores de 18 anos.

- Vº Bº do Presidente da Federación Territorial.

 

Para Árbitro Nacional

- Folla de inscrición debidamente cumplimentada e asinada.

- Fotocópia do D.N.I. por ambas caras ou do Libro de Familia, compulsados.

- Fotocópia do carnet ou título de 2º DAN.

- Fotocópia do carnet ou título de Árbitro Rexional ou Interrexional.

- Fotocópia da colexiación de árbitro rexional en vigor.

- Ter licenza federativa do presente ano 2009 (INDICAR O Nº NON É PRECIOSO MANDAR COPIA).

- Autorización paterna os menores de 18 anos.

- Vº Bº do Presidente da Federación Territorial.

 

É imprescindible para se presentar ao Curso pertencer a Clube afiliado a esta FGT no ano 2009.

 

MATERIAL: Deberán presentarse provistos de: Dóbok, libreta e bolígrafo. Tamén deberán traer uniforme oficial de arbitraxe para o caso dos xuices cronometradores que se presentan a rexional e os árbitros rexionais que se presentan a nacional para poder realizar as prácticas de arbitraxe.

 

Non se poderán realizar conxuntamente os cursos de Xuiz Crono e Arbitro Rexional.

Este curso realizarase polas Normas da Federación Mundial W.T.F.

En caso de non haber inscricións suficientes poderase suspender o Curso.

 

Non se admitirá documentación en trámite polo que deberán anticiparse a solicitar o que lles falte con suficiente tempo para o día que finalice o prazo ter toda a documentación COMPLETA.

 

Para a reciclaxe, os interesados, deberán estar en posesión da licencia de 2009 e enviar o impreso de inscrición (ACTIVIDADES NACIONAIS) debidamente cumplimentado indicando que é para reciclaxe.

 

 

 

A Coruña, a 1 de Setembro de 2009.

Domingo, 24 Enero 2010 15:11

18/2009 CAMPIONATO GALEGO SUB-21

Circular número: 18/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CCAMPIONATO GALEGO SUB-21


DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES E XIMNÁSIOS FEDERADOS

ASUNTO: CAMPIONATO GALEGO SUB 21 MASCULINO E FEMININO

“XUNTA DE GALICIA” - ANO 2009

 

 

 

1. A COMPETICIÓN

 

1.1. LUGAR: Pavillón da Universidade de Vigo – CUVI - VIGO

1.2. DATA: Sábado, 29 de Agosto de 2009.

1.3. HORÁRIO: A partires das 10.00 horas.

 

2. NORMAS TÉCNICAS

 

2.1. INSCRICIÓNS: Todo-los clubes dados de ALTA na tempada 2009 poderán presentar unha equipo masculino e un feminino con un máximo de dous competidores/as por peso. As inscricións debidamente cumplimentadas e coa documentación esixida, remitirase á FGT, debendo ter entrada na mesma antes das 13.00 horas do dia 30 de xullo. As que cheguen con posterioridade ou incompletas, non se admitirán.

2.2. GRAO MÍNIMO:

Masculino: Cinto Marrón.

Feminino: Cinto Azul.

2.3. DOCUMENTACIÓN :

2.3.1. Os menores de 18 anos, autorización paterna e certificación de aptitude psicofísica no impreso facilitado pola FGT e que se pode descargar da web.

2.3.2. Impreso de inscrición debidamente cumplimentado (nome e e dous apelidos, data de nacimento e nº de licenza).

2.4. IDADES: Poderán participar os desportistas nados nos anos 89, 90, 91, 92, 93.

2.5. PROTECCIÓNS: Son estritamente obligatorias, e deberá aportarlas cada desportista: casco regulamentario, coquilla, proteccións de antebrazos e espinillas (non empeines) e petos e protección bucal, guantillas homologadas para protexer os pés e as mans.

2.6. OS COMBATES: Rexerase polos tempos marcados polo Regulamento de Arbitraxe da WTF, podendo ser modificados pola organización segundo as necesidades da competición.

2.7. ARBITRAXE: Rexerá-se polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.

2.8. UNIFORMIDADE OBLIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca, gravata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. PESOS:

CATEGORIAS MASCULINA FEMININA

Semi-minimosca - 50 kg - 43 kg

Mini-mosca 50 - 54 43 - 47

Mosca 54 - 58 47 - 51

Galo 58 - 62 51 - 55

Pluma 62 - 67 55 - 59

Lixeiro 67 - 72 59 - 63

Super-lixeiro 72 - 78 63 - 67

Medio 78 - 84 67 - 72

Pesado + 84 Kgs. + 72 Kgs.

 

2.10. TROFEOS:

Individuais: Medallas para os tres primeiros clasificados.

Equipos: Trofeo aos tres primeiros clasificados, segundo o seguinte baremo:

Oro: 7 puntos

Prata: 3 puntos

Bronce: 1 punto.

Nota: as medallas que se obteñan sen facer combate sí computarán para a clasificazón. (Acordo da Asamblea Xeral do 03/03/01).

 

3. ORGANIZACIÓN

 

3.1. ORGANIZA o Clube KIAP DE VIGO por delegación da Federación Galega de Taekwondo.

3.2. PESAXE: Venres dia 28 de Agosto, provincia de:

A CORUÑA: ás 13.00 hr. no Ximnasio Estudo Garrapucho.Paseo de Ronda, 56 - A Coruña.

ás 13.00 hr. no Ximnasio Natural Sport.Avda.De Ferrol, 27 – Riveira.

LUGO: De 13.00 a 14.00 hr. no Ximnasio Moo Duk Kwan, Porta dá Cume 29 , Vilalba.

OURENSE: de 13 a 15 horas no Ximnasio Couto, Juan de Anges, 4 – Ourense.

PONTEVEDRA: De 14.00 a 15.00 hr. no Ximnasio Tao C/ Coruña 13 baixo, Vigo.

De 13.00 a 15.00 hr. no Ximnasio Mat´s, C/ Inferniño, 10 – Marín.

3.3. SORTEO: Realizarao a Directora Rexional de Arbitraxe o día anterior á competición. Aqueles delegados que queiran estar presentes deberán comunicarllo a dita directora en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

3.4. XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase unha hora antes do incio da competición no pavillón – lémbrase a todo-los árbitros a obriga de asistir a esta reunión arbitral e parte do pago percibido corresponde á mesma.

3.5. COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 10.00 horas.

 

4. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

 

4.1. PERTENZA A CLUB FEDERADO: Os desportistas, técnicos e árbitros deberán pertencer a un club afiliado á FGT na temporada 2009.

4.2. ÁRBITROS: A parte dos nominados, os clubes poderán proferir outro colexiado máis, inscribíndoo na folla de inscrición de desportistas e comunicándoo á Directora de Arbitraxe, o cal recibirá a gratificación correspondente en caso de ser selecionado e segundo a súa categoria, a cargo da FGT. Toda-las propostas deberán ter entrada na FGT antes do dia 9 de Setembro de 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECLAMACIÓNS :

 

5.1. COMITÉ DE COMPETICIÓN: Estará formado por:

Presidente: Don ALFONSO GUEDELLA VILLAR.

Vogais: D. María Bautista Maestre, D. José A. Torres Taboada e un técnico máis que será escollido por sorteo o dia da competición ademáis do árbitro de mesa do tapiz no que se produza a reclamación.

5.2. RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas reflectidas no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor.Deberán facer-se sempre por escrito, no impreso correspondiente e asinadas polo delegado oficial do club.

Ao entregar a reclamación, abonarase unha cuota de trinta euros (30 €), da que se entregará o correspondiente recibo. En caso de que a reclamación sexa considerada, devolverase o seu importe.

 

5.3. Os delegados oficiais, que figurarán no impreso de inscrición, serán os únicos que poderán representar ao club en todos os actos do campionato.Os adestradores, co fin de dar unha boa imaxe do noso desporte, deberán vestir correctamente, con chándal ou dobok, e, en todo caso, con calzado desportivo, para evitar problemas co servizo de mantemento dos pavillóns.

A FGT non se fai responsable dos problemas orixinados polo contravimento das normas que figuran nesta circular ou da legalidade vixente.

 

 

 

A Coruña, 23 de Xuño de 2009

Circular número: 17/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: CURSOS DE TITULACIÓN DE ADESTRADORES


Circular Nº 17/2009

 

DESTINATARIO: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS E FEDERACIÓNS AUTONÓMICAS.

 

ASUNTO: CURSO DE TITULACIÓN PARA MONITOR E ADESTRADOR REXIONAL.

LUGAR: Centro Galego de Tecnificación Deportiva. PONTEVEDRA. Rúa Padre Fernando Olmedo, 1. 36002 Pontevedra.

DATA: Do 13 ó 31 de Xullo de 2009 (BLOQUE ESPECÍFICO).

HORÁRIO: De Luns a Venres 8.30 a 14.00 e de 16.00 a 20.30 hrs.

Sábados de 9.30 a 14.00 hrs.

INSCRICIÓNS: As inscricións debidamente cumplimentadas no impreso de INSCRICIÓN EN ACTIVIDADES NACIONAIS (descargar da web www.taekwondogalego.com ) e coa documentación esixida, remitiranse a esta Federación Galega de Taekwondo, Complexo Polideportivo de Elviña.15008 A CORUÑA, debendo de ter ENTRADA na mesma antes das 13.00h. do dia 26 de xuño de 2009.

 

FORMA DE PAGO: Deberá efectuarse o pago do 100% da cuota do curso xunto coa inscrición, antes do dia 26 de xuño de 2009.

 

Monitor: 310 €

Adestrador Rexional: 362 €

 

DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODO-LOS CURSILLISTAS:

• Fotocopia do DNI compulsada.

• Fotocopia da LICENCIA federativa actual.

• Impreso oficial de actividades nacionais TOTALMENTE CUBERTO CON LETRA CLARA E ASINADO POLO INTERESADO E ADESTRADOR NAC.

• Fotocopia do resguardo de ingreso na conta da FGT en Caixanova, nº de Cta. 2080 0219 21 0040002885.

• Folla de liquidación de cuotas federativas cuberta (descarga web).

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA E DE CONVOCATORIAS PARA CURSAR O BLOQUE COMÚN:

http://www.deportegalego.eu/escola/interior.php?txt=escola&lg=gal

 

- PARA CURSAR O BLOQUE ESPECÍFICO É IMPRESCINDIBLE TER APROBADO O BLOQUE COMÚN -

 

NIVEL I - MONITOR (TOTAL 270 HORAS)

Serán 75 horas teóricas - 150 horas prácticas.

ESTA FGT IMPARTIRÁ O BLOQUE ESPECÍFICO. O BLOQUE COMÚN (45 hr) DESTE NIVEL FOI IMPARTIDO POLA ESCOLA GALEGA DO DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA. PARA OBTER A TITULACIÓN DEBERASE DE TER FEITO E APROBADO O BLOQUE COMÚN E O ESPECÍFICO E AS PRÁCTICAS REALIZADAS.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 Ter 16 anos cumpridos.

 Certificación de ter aprobado o bloque común.

 Fotocopia compulsada do carné de 1° DAN.

 Fotocopia do título de xuiz cronometrador.

 Fotocopia do Graduado Escolar ou Título Superior compulsado por un Notario ou polo organismo oficial de educación correspondiente.

 Certificado asinado e selado polo Director dun club e un Adestrador Nacional colexiado, conforme o aspirante realizou 150 horas de práticas en dito club baixo a dirección técnica do Adestrador Nacional asinante.

 Autorización paterna para os menores de 18 anos.

NIVEL II - ADESTRADOR REXIONAL (480 HORAS)

Serán 210 horas teóricas – 200 prácticas.

ESTA FGT IMPARTIRÁ O BLOQUE ESPECÍFICO. O BLOQUE COMÚN (70 hr.) DESTE NIVEL FOI IMPARTIDO POLA ESCOLA GALEGA DO DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA. PARA OBTER A TITULACIÓN DEBERASE DE TER FEITO E APROBADO O BLOQUE COMÚN E O ESPECÍFICO E AS PRÁCTICAS REALIZADAS.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 

 Ter 18 anos cumpridos.

 Certificación de ter aprobado o bloque común.

 Fotocopia do carné ou diploma de 2º DAN ou superior.

 Fotocopia do carné de árbitro rexional.

 Fotocopia do diploma ou carné de MONITOR.

 Fotocopia da colexiatura actual de MONITOR.

 Un ano de antigüidade como Monitor colexiado.

 Certificado asinado e selado polo Director dun club e un Adestrador Nacional colexiado, conforme o aspirante realizou 200 horas de práticas en dito club baixo a dirección técnica do Adestrador Nacional asinante.

 

 

 

OUTROS CASOS:

1°) Para estranxeiros, aparte dos documentos enumerados, deberán PRESENTAR:

• Fotocopia compulsada do permiso de residéncia en España en vigor.

• Fotocopia do pasaporte compulsada.

• Convalidación de graos.

• Orixinal do diploma do grao a convalidar.

• Fotocopia da LICENCIA actual.

• Certificado de estudios compulsado polo consulado, equivalente a E.X.B. ou superior.

2°) Os que desexen asistir ao curso en calidade de oíntes, deberán PRESENTAR:

• Impreso oficial de inscrición.

• Fotocopia do dan.

• Fotocopia da LICENCIA actual

• Fotocopia do D.N.I.

• Prezo por asignatura: 73 euros ou por todo o curso: 255 euros.

3°) Os que desexen recuperar asignaturas pendentes do curso anterior, deberán PRESENTAR:

• Impreso oficial de inscrición.

• Certificado de asignaturas pendentes.

• Fotocopia do dan.

• Fotocopia da LICENCIA actual.

• Fotocopia do D.N.I.

• Prezo por asignatura: 73 euros.

NOTAS IMPORTANTES

• Esta convocatoria é única. Unha vez inscritos, aquiles que non asistan por calquera motivo ao curso, antes do comezo de éste, perderán o 30 % do importe total do mesmo.

• O suspender mais de catro asignaturas suporá o suspenso do curso.

• A recuperación das asignaturas suspendidas obriga a todo-los aspirantes, se é durante o curso, a asistir a todas as horas de clase das mesmas.

• Os que, por calquera circunstancia durante o curso, deixen de asistir perderán o importe total do mesmo.

• Non se poderá inscribir nengún alumno que non aporte toda a documentación requerida no momento da inscrición.

• Non se aceptará a inscrición de nengún aspirante pertencente a un club que non teña abonada a cuota federativa de 2009.

• Os alumnos interesados de outras federacións territoriais deberán comúnicar a asistencia ao curso mediante un fax á Federación Galega de Taekwondo, ao número 981134996 antes do fin do prazo de inscrición. A documentación que presenten ten que estar compulsada pola territorial á que pertencen e deberá contar co reglamentario Vº Bº do Presidente da mesma.

• O curso realizarase sempre e cando haxa un número mínimo de persoas inscritas en cada modalidade, segundo normativa da FET.

• Non se aceptarán inscricións por email nen fax.

Para o non reflectido nesta circular, deberán remitirse á normativa vixente da Federación Española de Taekwondo, Consello Superior de Deportes e Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.

A Coruña, 9 de Xuño de 2009.

Domingo, 24 Enero 2010 15:10

16/2009 EXAME DE CINTOS NEGROS

Circular número: 16/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: EXAME DE CINTOS NEGROS


CIRCULAR Nº 16/2009

 

ASUNTO: EXAME DE CINTO NEGRO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Dan e 1º e 2º PUM.

DESTINATARIOS: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS.

 

1.DATA: Sábado, 11 de Xullo de 2009.

2.LUGAR: Complexo Deportivo de ELVIÑA. Avda. Glasgow. 15008 A CORUÑA.

3. HORARIO: - De 09.30 a 14.00 e de 15.00 a 20.30 horas.

4.INSCRICIÓNS: na FGT ata as 13.00 h. do día 18 de Xuño de 2009, con TODA A DOCUMENTACIÓN e o xustificante bancario de ingreso coa súa correspondente folla oficial de liquidación. AS INSCRICIÓNS QUE CHEGUEN FORA DE PRAZO NON SERÁN ACEPTADAS.

5.CUOTAS DO EXAME:

a) PRIMEIRO DAN: 93 euros

b) SEGUNDO DAN: 128 euros

c) TERCEIRO DAN: 152 euros

d) CUARTO DAN: 174 euros

e) QUINTO DAN: 290 euros

f) PRIMEIRO PUM: 69 euros

g) SEGUNDO PUM: 69 euros

 

Por acordo da Asamblea Xeral da Federación Española de Taekwondo non é obrigatorio o pago do DAN Internacional (WTF), aínda que SI o é para participar en actividades INTERNACIONAIS da WTF.

6.REQUERIMENTOS E DOCUMENTACIÓN

6.1.PARA TODALAS CATEGORIAS:

• Impreso oficial de inscrición en actividades nacionais.

• Fotocopia do D.N.I. por ambas caras ou Libro de Familia

• Orixinal do carnet de competición totalmente CUBERTO POLO CLUBE. (Descagar de www.taekwondogalego.com - IMPRESOS)

• Fotocopia do resguardo bancario de ingreso da cuota correspondente.

• Folla oficial de liquidación de clube.

• Autorización paterna aos menores de 18 anos

 

6.2.PRIMEIRO DAN (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE):

• Fotocopia do carné de grao de MARRÓN.

• Quince anos cumpridos o dia do exame

• Fotocopias das licencias federativas dos anos 06, 07, 08 e 09 ou catro alternas máis a do 2009.

• Levar como mínimo doce meses de cinto marrón

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Xuiz Cronometrador

 

6.3.SEGUNDO DAN:

• Dezaseis anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas do 08 e 09, ou de dúas alternas despois de ter obtido o dan anterior mais o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo un ano de primeiro dan

• Fotocopia do carnet ou título de 1er.DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Rexional

6.4.TERCEIRO DAN:

• Dezaoito anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas dos anos 07, 08 e 09 ou de tres alternas despois do dan anterior máis o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo dous anos de segundo dan

• Fotocopia do carnet ou titulo do 2º DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Nacional.

6.5.CUARTO DAN:

• Vinteiún anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas dos anos 06, 07, 08 e 09 ou de catro alternas despois do dan anterior máis o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo tres anos de terceiro dan

• Fotocopia do carnet ou titulo do 3er.DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Nacional.

6.6.QUINTO DAN:

• Vintecinco anos cumpridos como mínimo

• Fotocopia das licencias federativas dos anos 05, 06, 07, 08 e 09 ou de cinco alternas despois do dan anterior máis o actual do ano 2009.

• Levar como mínimo catro anos de cuarto dan

• Fotocopia do carnet ou título do 4º DAN Nacional

• Fotocopia do carnet e da colexiación actual de Árbitro Nacional

6.7.PRIMEIRO PUM: (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE).

• Dez anos cumpridos e ser menor de quince

• Fotocopias compulsadas das licencias federativas dos anos 05, 06, 07, 08 e 09 ou seis alternas máis o actual do ano 2009.

• Fotocopias compulsadas de TODOS os carnets de grao ata marrón (tamén dos medios graos)

• Levar doce meses como mínimo de cinto marrón.

6.8.SEGUNDO PUM:

• Doce anos cumpridos e ser menor de quince

• Fotocopia do carnet ou título de primeiro pum

• Fotocopias das licencias federativas dos anos 08 e 09.

• Levar un ano como mínimo de primeiro pum

 

NOTAS IMPORTANTES:

1. Non se aceptará a inscrición de ningún aspirante se o clube non está ó corrente das súas cuotas e reafiliado no ano 2009.

2. O exame realizarase polo regulamento que actualmente está en vigor e que pode consultarne na web oficial desta FGT.

3. A aqueles aspirantes que non aporten correctamente TODA a documentación solicitada, dentro do prazo, anularáselles o exame, segundo consta no Regulamento Nacional.

4. Aqueles aspirantes que necesiten algún documento deberán solicitalo coa ANTELACIÓN suficiente. Os que estean pendentes de recibir algún documento (arbitraxe, DAN, Colexiacións, etc) deberán comunicá-lo por escrito.

5. O apartado de combate realizarase unha vez acabada parte técnica de todos os aspirantes, podendo modificarse segundo necesidades de organización.

6. Co fin de axilizar a revisión das documentacións, ante a posibilidade da existéncia de moitas inscricións e haxa que nomear dous tribunais de exame, e en benefício de todos, prégase aos aspirantes efectuen as súas inscricións coa suficiente antelación. As compulsas de documentos que obren en poder desta FGT, farase neste organismo directamente.

7. En caso de que non haxa suficientes inscricións poderase suspender a actividade.

8. No impreso de inscrición figuran 6 casiñas onde se deben anotar os NÚMEROS DE LICENCIAS E DATAS DE EXPEDICIÓN DAS MESMAS - OBRIGATORIO, cumpliendo este requerimento rigorosamente, non sería necesario enviar fotocopia das licencias (MANDAR UNHA ÚNICA COPIA DA TARXETA). En caso de non ser certos os dados cubertos no impreso de inscrición, o exame sería anulado pola FET perdendo tódolos dereitos.

9. O EXAME DE 1º PUM E 1º DAN PODERÁ REALIZARSE NO MESMO CLUBE COA SINATURA DUN ADESTRADOR NACIONAL COMO TRIBUNAL DE EXAME. Mantéñense tanto as esixencias documentais como as cuotas establecidas. O único que varia é que antes era preciso un tribunal e un membro federativo e agora co Adestrador Nacional é suficiente. No referinte á documentación a apresentar a esta FGT e á FET así coma os requerimentos a cumprir seguirán sendo os mesmos.

 

A Coruña, 29 de Maio de 2009.

Domingo, 24 Enero 2010 15:09

15/2009 TORNEO DE OURENSE

Circular número: 15/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS

Asunto: TORNEO DE OURENSE


Circular 15/2009

 

TORNEO DE OURENSE

 

1. COMPETICION

1.1 LUGAR: Pavillón dos Remedios, Ourense.

1.2 DATA: Sábado, 13 de Xuño de 2009.

1.3 HORARIOS: Técnica, a partir das 10:00 horas.

Exhibición, a partir das 17:00 horas.

Combate, a partir das 16:00 horas.

 

2. NORMAS TECNICAS

2.1 TECNICA

Según reglamento da Copa Xunta de Galicia:

• Categoría A, nacidos no 03, 04

• Categoría B, nacidos no 01, 02

• Categoría C, nacidos no 99, 00

• Categoría D, nacidos no 97, 98

• Categoría E, nacidos no 95, 96

• Cat. Adulto A, nacidos no 92, 93, 94

• Cat. Adulto B, nacidos no 79, … , 91

• Cat. Adulto C, nacidos no 69, … , 78

• Cat. Adulto D, nacidos no 68 e anteriores

 

2.2 EXHIBICION

Categoría CADETE, nacidos en 93, … , 00

Categoría INFANTIL, nacidos en 97, … , 04

Categoría INFANTIL B, nacidos en 01, … , 05

 

2.3 COMBATE

Campionato por equipos, non individual, con pesos olímpicos

 

2.4 INSCRIPCIONS

Deberán ter entrada na Federación Galega de Taekwondo antes das 13.00 horas do día 5 de Xuño de 2009. As inscricións de cheguen con posterioridade non se admitirán. Os participantes deberán de contar con licencia en vigor neste ano 2009. As inscricións (descargar impresos de www.taekwondogalego.com) deberán vir cubertas na súa totalidade, as que se reciban incompletas non se aceptarán.

 

2.5 PROTECCIÓNS: Son estritamente obligatorias, e deberá aportarlas cada desportista: casco regulamentario, coquilla, proteccións de antebrazos e espinillas (non empeines) e petos e protección bucal, guantillas homologadas para protexer os pés e as mans.

 

2.6 ARBITRAXE: Rexerase polo Regulamento actualmente en vigor, da WTF.

 

2.7 UNIFORMIDADE OBLIGATORIA DOS ÁRBITROS: Pantalón gris (non vaqueiro), camisa branca, gravata azul da FGT, zapatillas brancas e chaqueta azul mariño.

2.8 XUNTANZA DE DELEGADOS E ÁRBITROS: Celebrarase unha hora antes do incio da competición no pavillón – lémbrase a todo-los árbitros a obriga de asistir a esta reunión arbitral e parte do pago percibido corresponde á mesma.

2.9 COMEZO DA COMPETICIÓN: ás 10.00 horas.

2.10 ORGANIZA O CLUBE COUTO DE OURENSE POR DELEGACIÓN DESTA FEDERACIÓN GALEGA DE TAEKWONDO. Para calquera aclaración sobre a competición por favor, contactar con Modesto González Arias no teléfono 655868557.

2.11 PESAXE: Realizarase o mesmo día do campionato.

2.12 RECLAMACIÓNS: Poderán ser polas causas reflectidas no Regulamento de Arbitraxe da WTF, actualmente en vigor.Deberán facer-se sempre por escrito, no impreso correspondiente e asinadas polo delegado oficial do club.Ao entregar a reclamación, abonarase unha cuota de trinta euros (30 €), da que se entregará o correspondiente recibo. En caso de que a reclamación sexa considerada, devolverase o seu importe.

 

 

A Coruña, 26 de Maio de 2009

Domingo, 24 Enero 2010 15:06

14/2009 COPA DEPUTACIÓN DE LUGO

Circular número: 14/09

Destinatario: CLUBES FEDERADOS PROVINCIA DE LUGO

Asunto: COPA DEPUTACIÓN DE LUGO


CIRCULAR Nº 14/2009

 

ASUNTO: IV COPA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE TAEKWONDO

Fases Provinciais - Infantís e Adultos

TORNEO CAIXANOVA DE TÉCNICA

FASE PROVINCIAL DE LUGO

 

DESTINATARIO: TÓDOLOS CLUBES E XIMNASIOS DE LUGO

 

 

Pola presente convócase a tódolos clubes da provincia de Lugo para a celebración da COPA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE TAEKWONDO Categorías Infantil e Adultos.

 

A competición desenvolverase seguindo a normativa aprobada en Asamblea Xeral de 13 de febreiro de 1999, incluíndo a non limitación de participantes. Están vixentes as modificacións aprobadas na Asamblea Xeral de febreiro de 2003:

• Non haberá nas fases provinciais entrega de medallas, sustituíndose éstas por un agasallo da FGT a todo-los participantes.

• Os tres primeiros clasificados de cada categoría quedarán clasificados para a Fase Rexional. No caso de renuncia correrase o posto ó seguinte clasificado.

• Non haberá cómputo de clasificados por clubes, por ser esta unha competición de carácter individual e de promoción do Taekwondo entre os nosos afiliados.

 

Ademais teranse en conta as modificacións aprobadas en reunión da Asamblea Xeral do 7 de febreiro de 2004.

 

• Tanto nas categorías de adultos coma na infantil (A, B, C, D,...) haberá unha subcategoría a maiores para que participen os medallistas en Campionatos Galegos segundo a categoría de idade da que pertenzan. A participación nestas categorías será individual, ó igual que ans demais.

• Nas categorías “D” e “E” infantís participarán por separado nenos e nenas.

 

Poderán participar tódolos deportistas federados pertencentes a clubes dados de alta e que estean ó corrente das súas obrigas coa Federación Galega de Taekwondo.

 

Os organizadores das fases provinciais deberán de comunica-los resultados da competición no luns seguinte á competición á FGT e ó organizador da fase autonómica. A omisión de ditas comunicacións implicará a imposibilidade de participar na COPA XUNTA DE GALICIA DE TÉCNICA.

 

As inscripcións deberán de ser enviadas Ó CLUBE ORGANIZADOR DE CADA PROVINCIA nas correspondentes follas de inscrición (descargar de www.taekwondogalego.com ) e ter entrada nas datas sinaladas.

 

Este evento será organizado por provincias según os seguintes datos:

 

PROVINCIA DE LUGO – Pavillón Novo - SARRIA, o SÁBADO 27 de xuño a partires das 10 horas. – (último día de inscricións o 5 de xuño) – AS INSCRICIÓNS ENVIARANSE POR CORREO POSTAL Á DIRECCIÓN POSTAL DA ORGANIZACIÓN (CLUBE TAEGUK), NON SENDO ADMITIDO O EMAIL NIN O FAX.

• José Ferreira Ribeiro – CLUBE TAEGUK.

o Prolongación Gran Vía, 36. 26700 – SARRIA.

o Tel. 982530393 / 699883932

 

As idades para participar na Copa Deputación serán:

 

Categoría Infantil:

• Cat. A Nacidos no 2003 e sucesivos

• Cat. B Nacidos no 01 e 02

• Cat. C Nacidos no 99 e 00

• Cat. D Nacidos no 97 e 98

• Cat. E. Nacidos no 95 e 96

(Categorías “D” e “E” separados Masculino e Feminino)

 

Categoría Adultos:

• Cat. A Nacidos do 92 ó 94

• Cat. B Nacidos do 79 ó 91

• Cat. C. Nacidos do 69 ó 78

• Cat. D. Nacidos no 68 e anteriores.

 

Para calquera consulta relativa a este evento, poñerse en contacto con D. Miguel Meilán Cabaleiro, Director Técnico da FGT. Teléfono: 620550900.

 

NOTA: é imprescindible que cada clube participante aporte dous árbitros, polo menos, para a realización deste evento, quedando excluido da participación de NON cumplir este requisito. Notifiquen o nome dos árbitros confirmando asistencia ó organizador xunto co envío das inscripcións. En caso de baixa, a responsabilidade de ter sustituto é do clube participante.

Prégase a todo-los directores de clubes que manteñan unha actitude acorde cos obxetivos da actividade: de Promoción do Taekwondo, positiva, de ánimo e apoio á todo-los participantes deixando nun segundo plano a rivalidade deportiva neste evento que quere ser unha Festa do Taekwondo.

 

As follas de inscrición (descargar de www.taekwondogalego.com ) deberán estar cubertas en todo-los apartados con letra clara, indicando SEMPRE o número de licencia. Se están imcompletas, o organizador podería anular a inscrición.

A Coruña, 26 de Maio de 2009

Página 157 de 160