×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 147

Lei de Transparencia

LEI 19/2013, DE 9 DE DECEMBRO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO

(BOE de 10 de decembro de 2013)

Outra normativa aplicable:

  • Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
  • Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
  • Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)

En cumprimento da Lei de Transparencia, a Federación Galega de Taekwondo, fai público neste apartado, diversa información.

ANALISIS FINANCEIRO DA FGT CORRESPONDENTE ÓS ANOS 2010 - 2015

MEMORIA ANUAL DE CONTAS APROBADA POLA ASAMBLEA XERAL DA FGT E DEPOSITADA NA XUNTA DE GALICIA CORRESPONDENTE ÓS ANOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014. 

VER ENLACES DE DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN: